Selecteer een pagina

Privacy policy

Banketbakkerij Alex van der Holst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Banketbakkerij Alex van der Holst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy,
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Banketbakkerij Alex van der Holst zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens worden door Banketbakkerij Alex van der Holst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden
 • communicatie over de opdracht
 • het uitvoering geven of het geven van de opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor bovenstaande doelstellingen kan Banketbakkerij Alex van der Holst de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsels
 • achternaam
 • postcode
 • adres
 • huisnummer
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • emailadres

Uw persoonsgegevens worden door Banketbakkerij Alex van der Holst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de volgende periode: Gedurende de looptijd van de opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor het sturen van reclame of uitnodigingen, enkel ter communicatie over uw opdracht.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma,
 • het verzorgen van de financiële  administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen onder de 16 jaar) indien daar toestemming is gegeven door de ouder of verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Banketbakkerij Alex van der Holst bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld:

 • alle personen die namens Banketbakkerij Alex van der Holst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan
 • wij onze computer goed beveiligd hebben
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • wij maken back ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door 1 van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voorgenoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dat heel vervelend en heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit  persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Banketbakkerij Alex van der Holst
Eric en Corine Groenwoud 
Kerkstraat 45
2201KL Noordwijk
alexvdholst@hotmail.com
 

Kom bij ons langs

Banketbakkerij Alex van der Holst
Eric en Corine Groenwoud
Kerkstraat 45
2201 KL Noordwijk

Openingstijden

maandag t/m vrijdag : 08:00 – 18:00

zaterdag : 08:00 – 16:30

zondag : gesloten

Met feestdagen worden soms andere openingstijden gehanteerd.