Welkom op de website van

Banketbakkerij Alex van der Holst

Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei zijn wij gesloten.
U kunt voor deze dag geen bestelling plaatsen
 
 U kunt bestellen via de website, u dient uw bestelling voor de volgende dag te plaatsen voor 17.00u.
Daarna wordt uw bestelling niet meer in behandeling genomen. U kunt tot 18.00u bellen naar de winkel om u bestelling voor de volgende dag door te geven.

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 8.00u t/m 18.00u

zaterdag 8.00u t/m 16.30u

let op met feestdagen worden soms andere openingstijden gehanteerd.Wij doen ons uiterste best om kwalitatief hoge producten voor u te maken en uw bestelling met veel zorg te verzorgen. Daarnaast streven wij ernaar om u met respect en vriendelijkheid te bejegenen in onze winkel.
mocht er onverhoopt iets mis gaan en heeft u een klacht meld het ons. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 0713612067.
Eric en Corine Groenewoud
Privacy policy
Banketbakkerij Alex van der Holst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Banketbakkerij Alex van der Holst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet - en regelgeving , waaronderde Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in iedergeval:
* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type. Persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
* verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als Banketbakkkerij Alex van der Holst zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van van onze privacy policy , of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact gegevens onder aan dit document.
 
Persoonsgegevens worden door Banketbakkerij Alex van der Holst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
-administratieve doeleinden
-communicatie over de opdracht
- het uitvoering geven aan of het uitgeven van de opdracht.
 
grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;
Voor bovenstaande doelstellingen kan Banketbakkerij Alex van der Holst de volgende persoonsgegevens van u vragen4
- voornaam
-tuusenvoegsel
-achternaam
-postcode
- adres
-huisnummer
- telefoonnummer
-woonplaats
-e-mailadres
 
Uw persoonsgegevens worden door Banketbakkerij Alex van der Holst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
                       Gedurende de looptijd van de opdracht en daarna alleen in de financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar.
 
wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor het sturen van reclame of uitnodigingen, enkel ter communicatie over uw opdracht
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- het verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma;
-het verzorgen van de financiŽle  administratie
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin  uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens  nietvaan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Eenvoorbeeld hiervan is datdevpolitie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn verplicht deze gegevens af te geven.
 
wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen( personen onder de 16 jaar) indien daar toestemming is gegeven door de ouder of verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Banketbakkerij Alex van der Holst bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld:
-alle personen die namens Banketbakkerij Alex van der Holst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan
- wij onze computer goed beveiligd hebben
- onze medewerkers zijn geÔnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
- wij maken back ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten
 
 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door 1 van onze verwerkers. Ook heeft u  het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen vrage u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voorgenoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken opbasis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
 
mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dat heel vervelend en heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit  persoonsgegevens.
 
als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 
Banketbakkerij Alex van der Holst
Eric en Corine Groenwoud
 kerkstraat 45
2201KL Noordwijk
alexvdholst@hotmail.com
Klik hier om onze webwinkel in te gaan